کمترین: 
788
بیشترین: 
811
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
811
زمان: 
2/19 12:20
قیمت کرون نروژ امروز 19 اردیبهشت 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 19 اردیبهشت 1397 , 811 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/19 10:20","price":791},{"date":"1397/02/19 11:10","price":788},{"date":"1397/02/19 12:20","price":811}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398