کمترین: 
8673
بیشترین: 
8990
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8913
زمان: 
2/19 21:00
قیمت پوند امروز 19 اردیبهشت 1397
قیمت پونددر تاریخ 19 اردیبهشت 1397 , 8913 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/19 10:20","price":8679},{"date":"1397/02/19 11:10","price":8684},{"date":"1397/02/19 12:20","price":8884},{"date":"1397/02/19 12:40","price":8990},{"date":"1397/02/19 14:50","price":8961},{"date":"1397/02/19 15:10","price":8696},{"date":"1397/02/19 16:00","price":8698},{"date":"1397/02/19 16:10","price":8673},{"date":"1397/02/19 17:10","price":8779},{"date":"1397/02/19 19:00","price":8825},{"date":"1397/02/19 20:00","price":8922},{"date":"1397/02/19 21:00","price":8913}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398