کمترین: 
2.731
بیشترین: 
2.753
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.736
زمان: 
2/19 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 19 اردیبهشت 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 19 اردیبهشت 1397 , 2.736 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/19 00:32","price":2.731},{"date":"1397/02/19 01:00","price":2.74},{"date":"1397/02/19 03:00","price":2.739},{"date":"1397/02/19 04:00","price":2.737},{"date":"1397/02/19 04:32","price":2.736},{"date":"1397/02/19 05:00","price":2.739},{"date":"1397/02/19 05:32","price":2.736},{"date":"1397/02/19 06:00","price":2.737},{"date":"1397/02/19 07:00","price":2.736},{"date":"1397/02/19 07:32","price":2.738},{"date":"1397/02/19 08:00","price":2.739},{"date":"1397/02/19 09:00","price":2.74},{"date":"1397/02/19 09:32","price":2.739},{"date":"1397/02/19 11:56","price":2.737},{"date":"1397/02/19 12:24","price":2.74},{"date":"1397/02/19 13:01","price":2.736},{"date":"1397/02/19 14:48","price":2.744},{"date":"1397/02/19 15:32","price":2.74},{"date":"1397/02/19 16:00","price":2.747},{"date":"1397/02/19 16:32","price":2.751},{"date":"1397/02/19 17:32","price":2.753},{"date":"1397/02/19 19:00","price":2.731},{"date":"1397/02/19 20:00","price":2.742},{"date":"1397/02/19 20:32","price":2.732},{"date":"1397/02/19 22:00","price":2.74},{"date":"1397/02/19 23:32","price":2.736}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398