کمترین: 
838500
بیشترین: 
874000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
842600
زمان: 
2/19 23:05
قیمت آبشده نقدی امروز 19 اردیبهشت 1397
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 19 اردیبهشت 1397 , 842600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/19 00:05","price":850500},{"date":"1397/02/19 12:30","price":874000},{"date":"1397/02/19 14:45","price":855500},{"date":"1397/02/19 15:30","price":838500},{"date":"1397/02/19 16:00","price":846200},{"date":"1397/02/19 17:00","price":847500},{"date":"1397/02/19 17:05","price":851500},{"date":"1397/02/19 18:05","price":849000},{"date":"1397/02/19 20:00","price":846000},{"date":"1397/02/19 21:00","price":846200},{"date":"1397/02/19 21:05","price":840000},{"date":"1397/02/19 23:05","price":842600}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398