کمترین: 
839000
بیشترین: 
878500
قیمت تقلبی: 
843100
زمان: 
2/19 23:05
قیمت آبشده بنکداری امروز 19 اردیبهشت 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 19 اردیبهشت 1397 , 843100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/19 00:05","price":851000},{"date":"1397/02/19 12:30","price":878500},{"date":"1397/02/19 14:45","price":856000},{"date":"1397/02/19 15:30","price":839000},{"date":"1397/02/19 16:00","price":846700},{"date":"1397/02/19 17:00","price":848000},{"date":"1397/02/19 17:05","price":852000},{"date":"1397/02/19 18:05","price":849500},{"date":"1397/02/19 20:00","price":846500},{"date":"1397/02/19 21:00","price":846700},{"date":"1397/02/19 21:05","price":840500},{"date":"1397/02/19 23:05","price":843100}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399