کمترین: 
839500
بیشترین: 
875000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
843600
زمان: 
2/19 23:05
قیمت آبشده جهانی امروز 19 اردیبهشت 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 19 اردیبهشت 1397 , 843600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/19 00:05","price":851500},{"date":"1397/02/19 12:30","price":875000},{"date":"1397/02/19 14:45","price":856500},{"date":"1397/02/19 15:30","price":839500},{"date":"1397/02/19 16:00","price":847200},{"date":"1397/02/19 17:00","price":848500},{"date":"1397/02/19 17:05","price":852500},{"date":"1397/02/19 18:05","price":850000},{"date":"1397/02/19 20:00","price":847000},{"date":"1397/02/19 21:00","price":847200},{"date":"1397/02/19 21:05","price":841000},{"date":"1397/02/19 23:05","price":843600}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398