کمترین: 
9028.1
بیشترین: 
9349.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9320
زمان: 
2/19 23:30
قیمت بیت کوین امروز 19 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 19 اردیبهشت 1397 , 9320 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/19 00:00","price":9228.6},{"date":"1397/02/19 00:30","price":9258.9},{"date":"1397/02/19 01:00","price":9231.1},{"date":"1397/02/19 01:30","price":9165.1},{"date":"1397/02/19 02:00","price":9186.9},{"date":"1397/02/19 02:30","price":9189.3},{"date":"1397/02/19 03:00","price":9225.1},{"date":"1397/02/19 03:30","price":9199},{"date":"1397/02/19 04:00","price":9230.9},{"date":"1397/02/19 04:30","price":9187.8},{"date":"1397/02/19 06:00","price":9169.9},{"date":"1397/02/19 06:30","price":9167.7},{"date":"1397/02/19 07:00","price":9120},{"date":"1397/02/19 07:30","price":9102},{"date":"1397/02/19 08:00","price":9028.1},{"date":"1397/02/19 08:30","price":9050},{"date":"1397/02/19 09:30","price":9057.1},{"date":"1397/02/19 10:00","price":9035},{"date":"1397/02/19 11:30","price":9078.5},{"date":"1397/02/19 12:00","price":9087.3},{"date":"1397/02/19 12:30","price":9080.1},{"date":"1397/02/19 13:00","price":9092.3},{"date":"1397/02/19 15:00","price":9104},{"date":"1397/02/19 15:30","price":9217.1},{"date":"1397/02/19 16:00","price":9235},{"date":"1397/02/19 16:30","price":9246.2},{"date":"1397/02/19 17:00","price":9269.6},{"date":"1397/02/19 17:30","price":9289.9},{"date":"1397/02/19 18:00","price":9278.1},{"date":"1397/02/19 18:30","price":9281},{"date":"1397/02/19 19:00","price":9287.5},{"date":"1397/02/19 19:30","price":9288.7},{"date":"1397/02/19 20:00","price":9296.1},{"date":"1397/02/19 21:00","price":9307.9},{"date":"1397/02/19 21:30","price":9300.2},{"date":"1397/02/19 22:00","price":9349.7},{"date":"1397/02/19 22:30","price":9335},{"date":"1397/02/19 23:00","price":9334},{"date":"1397/02/19 23:30","price":9320}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398