کمترین: 
2.122
بیشترین: 
2.1655
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1655
زمان: 
2/19 23:32
قیمت بنزین امروز 19 اردیبهشت 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 19 اردیبهشت 1397 , 2.1655 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/19 00:00","price":2.1222},{"date":"1397/02/19 00:32","price":2.122},{"date":"1397/02/19 01:00","price":2.124},{"date":"1397/02/19 01:32","price":2.1325},{"date":"1397/02/19 02:00","price":2.1335},{"date":"1397/02/19 03:00","price":2.1305},{"date":"1397/02/19 03:32","price":2.1325},{"date":"1397/02/19 04:00","price":2.1345},{"date":"1397/02/19 04:32","price":2.1395},{"date":"1397/02/19 05:00","price":2.1389},{"date":"1397/02/19 05:32","price":2.144},{"date":"1397/02/19 06:00","price":2.1425},{"date":"1397/02/19 06:32","price":2.15},{"date":"1397/02/19 07:00","price":2.1495},{"date":"1397/02/19 07:32","price":2.151},{"date":"1397/02/19 08:00","price":2.1495},{"date":"1397/02/19 08:40","price":2.1525},{"date":"1397/02/19 09:32","price":2.1515},{"date":"1397/02/19 11:16","price":2.1501},{"date":"1397/02/19 11:56","price":2.1473},{"date":"1397/02/19 12:24","price":2.152},{"date":"1397/02/19 13:01","price":2.1595},{"date":"1397/02/19 14:48","price":2.158},{"date":"1397/02/19 15:32","price":2.1562},{"date":"1397/02/19 16:00","price":2.155},{"date":"1397/02/19 16:32","price":2.1605},{"date":"1397/02/19 17:32","price":2.1549},{"date":"1397/02/19 19:00","price":2.149},{"date":"1397/02/19 20:00","price":2.1569},{"date":"1397/02/19 20:32","price":2.1545},{"date":"1397/02/19 22:00","price":2.1615},{"date":"1397/02/19 23:00","price":2.1635},{"date":"1397/02/19 23:32","price":2.1655}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398