کمترین: 
659.63
بیشترین: 
673.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
672.88
زمان: 
2/19 23:00
قیمت گازوئیل امروز 19 اردیبهشت 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 19 اردیبهشت 1397 , 672.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/19 00:00","price":659.88},{"date":"1397/02/19 01:00","price":659.63},{"date":"1397/02/19 01:32","price":663.38},{"date":"1397/02/19 02:00","price":664},{"date":"1397/02/19 05:00","price":665.63},{"date":"1397/02/19 05:32","price":666.63},{"date":"1397/02/19 06:00","price":665.88},{"date":"1397/02/19 06:32","price":667.38},{"date":"1397/02/19 07:00","price":667.13},{"date":"1397/02/19 07:32","price":667.88},{"date":"1397/02/19 08:00","price":667.38},{"date":"1397/02/19 08:40","price":668.13},{"date":"1397/02/19 09:00","price":668},{"date":"1397/02/19 09:32","price":667.38},{"date":"1397/02/19 10:08","price":668.13},{"date":"1397/02/19 10:32","price":667.63},{"date":"1397/02/19 11:56","price":666.88},{"date":"1397/02/19 12:24","price":668.13},{"date":"1397/02/19 13:01","price":671.63},{"date":"1397/02/19 15:32","price":671.5},{"date":"1397/02/19 16:00","price":670.13},{"date":"1397/02/19 16:32","price":671.88},{"date":"1397/02/19 17:32","price":669.88},{"date":"1397/02/19 19:00","price":669.63},{"date":"1397/02/19 20:00","price":672.63},{"date":"1397/02/19 20:32","price":672.38},{"date":"1397/02/19 22:00","price":673.63},{"date":"1397/02/19 23:00","price":672.88}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398