کمترین: 
2.1716
بیشترین: 
2.2201
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.2167
زمان: 
2/19 23:32
قیمت نفت کوره امروز 19 اردیبهشت 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 19 اردیبهشت 1397 , 2.2167 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/19 00:00","price":2.1726},{"date":"1397/02/19 00:32","price":2.1746},{"date":"1397/02/19 01:00","price":2.1716},{"date":"1397/02/19 01:32","price":2.1868},{"date":"1397/02/19 02:00","price":2.1864},{"date":"1397/02/19 03:00","price":2.1841},{"date":"1397/02/19 03:32","price":2.1871},{"date":"1397/02/19 04:00","price":2.1916},{"date":"1397/02/19 05:00","price":2.1933},{"date":"1397/02/19 05:32","price":2.1966},{"date":"1397/02/19 06:00","price":2.1963},{"date":"1397/02/19 06:32","price":2.1993},{"date":"1397/02/19 07:00","price":2.2004},{"date":"1397/02/19 07:32","price":2.2016},{"date":"1397/02/19 08:00","price":2.201},{"date":"1397/02/19 08:40","price":2.2031},{"date":"1397/02/19 09:00","price":2.2021},{"date":"1397/02/19 09:32","price":2.2008},{"date":"1397/02/19 10:08","price":2.2014},{"date":"1397/02/19 10:32","price":2.2012},{"date":"1397/02/19 11:16","price":2.1998},{"date":"1397/02/19 11:56","price":2.197},{"date":"1397/02/19 12:24","price":2.2014},{"date":"1397/02/19 13:01","price":2.2137},{"date":"1397/02/19 14:48","price":2.214},{"date":"1397/02/19 15:32","price":2.2123},{"date":"1397/02/19 16:00","price":2.2088},{"date":"1397/02/19 16:32","price":2.2159},{"date":"1397/02/19 17:32","price":2.2046},{"date":"1397/02/19 19:00","price":2.2066},{"date":"1397/02/19 20:00","price":2.2161},{"date":"1397/02/19 20:32","price":2.2194},{"date":"1397/02/19 22:00","price":2.2201},{"date":"1397/02/19 23:00","price":2.2192},{"date":"1397/02/19 23:32","price":2.2167}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398