کمترین: 
75.61
بیشترین: 
77.16
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
77.04
زمان: 
2/19 23:00
قیمت نفت برنت امروز 19 اردیبهشت 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 19 اردیبهشت 1397 , 77.04 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/19 00:00","price":75.66},{"date":"1397/02/19 00:32","price":75.63},{"date":"1397/02/19 01:00","price":75.61},{"date":"1397/02/19 01:32","price":75.94},{"date":"1397/02/19 02:00","price":76.02},{"date":"1397/02/19 02:32","price":76.04},{"date":"1397/02/19 03:00","price":76},{"date":"1397/02/19 05:00","price":76.24},{"date":"1397/02/19 05:32","price":76.41},{"date":"1397/02/19 06:00","price":76.35},{"date":"1397/02/19 06:32","price":76.66},{"date":"1397/02/19 07:00","price":76.62},{"date":"1397/02/19 07:32","price":76.69},{"date":"1397/02/19 08:00","price":76.62},{"date":"1397/02/19 08:40","price":76.72},{"date":"1397/02/19 09:00","price":76.69},{"date":"1397/02/19 09:32","price":76.66},{"date":"1397/02/19 10:08","price":76.69},{"date":"1397/02/19 10:32","price":76.66},{"date":"1397/02/19 11:16","price":76.65},{"date":"1397/02/19 11:56","price":76.5},{"date":"1397/02/19 12:24","price":76.69},{"date":"1397/02/19 13:01","price":76.97},{"date":"1397/02/19 14:48","price":76.89},{"date":"1397/02/19 15:32","price":76.77},{"date":"1397/02/19 16:00","price":76.7},{"date":"1397/02/19 16:32","price":77.06},{"date":"1397/02/19 17:32","price":76.72},{"date":"1397/02/19 19:00","price":76.61},{"date":"1397/02/19 20:00","price":76.96},{"date":"1397/02/19 20:32","price":77},{"date":"1397/02/19 22:00","price":77.16},{"date":"1397/02/19 23:00","price":77.04}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398