کمترین: 
69.69
بیشترین: 
71.23
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
71.05
زمان: 
2/19 23:32
قیمت نفت سبک امروز 19 اردیبهشت 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 19 اردیبهشت 1397 , 71.05 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/19 00:00","price":69.7},{"date":"1397/02/19 00:32","price":69.69},{"date":"1397/02/19 01:32","price":70.02},{"date":"1397/02/19 02:00","price":70.03},{"date":"1397/02/19 03:00","price":69.97},{"date":"1397/02/19 03:32","price":70},{"date":"1397/02/19 04:00","price":70.15},{"date":"1397/02/19 04:32","price":70.25},{"date":"1397/02/19 05:00","price":70.21},{"date":"1397/02/19 05:32","price":70.35},{"date":"1397/02/19 06:00","price":70.28},{"date":"1397/02/19 06:32","price":70.6},{"date":"1397/02/19 07:00","price":70.56},{"date":"1397/02/19 07:32","price":70.62},{"date":"1397/02/19 08:00","price":70.58},{"date":"1397/02/19 08:40","price":70.66},{"date":"1397/02/19 09:00","price":70.64},{"date":"1397/02/19 09:32","price":70.61},{"date":"1397/02/19 10:08","price":70.64},{"date":"1397/02/19 10:32","price":70.62},{"date":"1397/02/19 11:16","price":70.59},{"date":"1397/02/19 11:56","price":70.48},{"date":"1397/02/19 12:24","price":70.61},{"date":"1397/02/19 13:01","price":71.03},{"date":"1397/02/19 14:48","price":71},{"date":"1397/02/19 15:32","price":70.84},{"date":"1397/02/19 16:00","price":70.81},{"date":"1397/02/19 16:32","price":70.97},{"date":"1397/02/19 17:32","price":70.89},{"date":"1397/02/19 19:00","price":70.67},{"date":"1397/02/19 20:00","price":70.92},{"date":"1397/02/19 20:32","price":70.95},{"date":"1397/02/19 22:00","price":71.23},{"date":"1397/02/19 23:00","price":71.19},{"date":"1397/02/19 23:32","price":71.05}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398