کمترین: 
1970000
بیشترین: 
2060000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2002000
زمان: 
2/18 19:48
قیمت سکه امامی امروز 18 اردیبهشت 1397
قیمت سکه امامیدر تاریخ 18 اردیبهشت 1397 , 2002000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/18 12:06","price":1970000},{"date":"1397/02/18 12:24","price":2005000},{"date":"1397/02/18 12:36","price":2040000},{"date":"1397/02/18 12:54","price":2060000},{"date":"1397/02/18 13:06","price":2030000},{"date":"1397/02/18 13:24","price":2015000},{"date":"1397/02/18 13:36","price":2010000},{"date":"1397/02/18 13:54","price":2005000},{"date":"1397/02/18 14:36","price":1990000},{"date":"1397/02/18 14:54","price":1980000},{"date":"1397/02/18 15:36","price":1985000},{"date":"1397/02/18 15:42","price":1970000},{"date":"1397/02/18 16:18","price":2005000},{"date":"1397/02/18 16:48","price":1990000},{"date":"1397/02/18 16:54","price":1989000},{"date":"1397/02/18 17:30","price":2002000},{"date":"1397/02/18 17:48","price":2003000},{"date":"1397/02/18 18:54","price":2004000},{"date":"1397/02/18 19:18","price":2003000},{"date":"1397/02/18 19:48","price":2002000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398