کمترین: 
856800
بیشترین: 
909800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
884600
زمان: 
2/18 19:15
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 18 اردیبهشت 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 18 اردیبهشت 1397 , 884600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/18 11:50","price":856800},{"date":"1397/02/18 12:05","price":870000},{"date":"1397/02/18 12:20","price":885500},{"date":"1397/02/18 12:35","price":900900},{"date":"1397/02/18 12:50","price":909800},{"date":"1397/02/18 13:05","price":896500},{"date":"1397/02/18 13:20","price":889900},{"date":"1397/02/18 13:35","price":887700},{"date":"1397/02/18 13:50","price":885500},{"date":"1397/02/18 14:35","price":878900},{"date":"1397/02/18 14:50","price":874400},{"date":"1397/02/18 15:35","price":876700},{"date":"1397/02/18 15:40","price":870000},{"date":"1397/02/18 16:15","price":885500},{"date":"1397/02/18 16:35","price":878900},{"date":"1397/02/18 17:30","price":884600},{"date":"1397/02/18 17:45","price":885500},{"date":"1397/02/18 19:15","price":884600}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398