کمترین: 
4435
بیشترین: 
4824
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4815
زمان: 
2/18 20:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 18 اردیبهشت 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 18 اردیبهشت 1397 , 4815 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/18 10:20","price":4443},{"date":"1397/02/18 10:40","price":4440},{"date":"1397/02/18 11:10","price":4438},{"date":"1397/02/18 11:40","price":4435},{"date":"1397/02/18 11:50","price":4437},{"date":"1397/02/18 12:10","price":4606},{"date":"1397/02/18 12:20","price":4690},{"date":"1397/02/18 12:40","price":4765},{"date":"1397/02/18 12:50","price":4814},{"date":"1397/02/18 13:10","price":4756},{"date":"1397/02/18 13:20","price":4716},{"date":"1397/02/18 13:40","price":4730},{"date":"1397/02/18 13:50","price":4695},{"date":"1397/02/18 14:10","price":4697},{"date":"1397/02/18 14:20","price":4699},{"date":"1397/02/18 14:40","price":4666},{"date":"1397/02/18 14:50","price":4640},{"date":"1397/02/18 15:10","price":4642},{"date":"1397/02/18 15:20","price":4643},{"date":"1397/02/18 15:40","price":4618},{"date":"1397/02/18 16:00","price":4619},{"date":"1397/02/18 16:20","price":4698},{"date":"1397/02/18 16:40","price":4660},{"date":"1397/02/18 17:00","price":4776},{"date":"1397/02/18 17:20","price":4803},{"date":"1397/02/18 17:40","price":4806},{"date":"1397/02/18 18:00","price":4812},{"date":"1397/02/18 18:20","price":4811},{"date":"1397/02/18 18:30","price":4821},{"date":"1397/02/18 18:50","price":4824},{"date":"1397/02/18 19:10","price":4821},{"date":"1397/02/18 19:20","price":4817},{"date":"1397/02/18 19:30","price":4814},{"date":"1397/02/18 19:50","price":4817},{"date":"1397/02/18 20:00","price":4815}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398