کمترین: 
734
بیشترین: 
799
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
797
زمان: 
2/18 20:00
قیمت کرون نروژ امروز 18 اردیبهشت 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 18 اردیبهشت 1397 , 797 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/18 10:20","price":736},{"date":"1397/02/18 10:40","price":735},{"date":"1397/02/18 11:40","price":734},{"date":"1397/02/18 11:50","price":751},{"date":"1397/02/18 12:10","price":763},{"date":"1397/02/18 12:20","price":776},{"date":"1397/02/18 12:40","price":789},{"date":"1397/02/18 12:50","price":797},{"date":"1397/02/18 13:10","price":786},{"date":"1397/02/18 13:20","price":781},{"date":"1397/02/18 13:40","price":783},{"date":"1397/02/18 13:50","price":777},{"date":"1397/02/18 14:10","price":778},{"date":"1397/02/18 14:40","price":773},{"date":"1397/02/18 14:50","price":768},{"date":"1397/02/18 15:10","price":769},{"date":"1397/02/18 15:40","price":765},{"date":"1397/02/18 16:20","price":778},{"date":"1397/02/18 16:40","price":772},{"date":"1397/02/18 17:00","price":791},{"date":"1397/02/18 17:20","price":795},{"date":"1397/02/18 17:40","price":796},{"date":"1397/02/18 18:00","price":797},{"date":"1397/02/18 18:30","price":798},{"date":"1397/02/18 18:50","price":799},{"date":"1397/02/18 19:10","price":798},{"date":"1397/02/18 19:30","price":797},{"date":"1397/02/18 19:50","price":798},{"date":"1397/02/18 20:00","price":797}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398