کمترین: 
1580
بیشترین: 
1719
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1715
زمان: 
2/18 20:00
قیمت ریال عربستان امروز 18 اردیبهشت 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 18 اردیبهشت 1397 , 1715 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/18 10:20","price":1583},{"date":"1397/02/18 10:40","price":1582},{"date":"1397/02/18 11:10","price":1581},{"date":"1397/02/18 11:40","price":1580},{"date":"1397/02/18 11:50","price":1616},{"date":"1397/02/18 12:10","price":1641},{"date":"1397/02/18 12:20","price":1670},{"date":"1397/02/18 12:40","price":1698},{"date":"1397/02/18 12:50","price":1715},{"date":"1397/02/18 13:10","price":1690},{"date":"1397/02/18 13:20","price":1680},{"date":"1397/02/18 13:40","price":1685},{"date":"1397/02/18 13:50","price":1673},{"date":"1397/02/18 14:20","price":1674},{"date":"1397/02/18 14:40","price":1662},{"date":"1397/02/18 14:50","price":1653},{"date":"1397/02/18 15:10","price":1654},{"date":"1397/02/18 15:40","price":1645},{"date":"1397/02/18 16:20","price":1673},{"date":"1397/02/18 16:40","price":1660},{"date":"1397/02/18 17:00","price":1701},{"date":"1397/02/18 17:20","price":1711},{"date":"1397/02/18 17:40","price":1714},{"date":"1397/02/18 18:30","price":1718},{"date":"1397/02/18 18:50","price":1719},{"date":"1397/02/18 19:00","price":1718},{"date":"1397/02/18 19:10","price":1717},{"date":"1397/02/18 19:20","price":1716},{"date":"1397/02/18 19:30","price":1715},{"date":"1397/02/18 19:50","price":1716},{"date":"1397/02/18 20:00","price":1715}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398