کمترین: 
670
بیشترین: 
729
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
728
زمان: 
2/18 19:20
قیمت کرون سوئد امروز 18 اردیبهشت 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 18 اردیبهشت 1397 , 728 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/18 10:20","price":672},{"date":"1397/02/18 10:40","price":671},{"date":"1397/02/18 11:40","price":670},{"date":"1397/02/18 11:50","price":686},{"date":"1397/02/18 12:10","price":696},{"date":"1397/02/18 12:20","price":709},{"date":"1397/02/18 12:40","price":720},{"date":"1397/02/18 12:50","price":728},{"date":"1397/02/18 13:10","price":717},{"date":"1397/02/18 13:20","price":713},{"date":"1397/02/18 13:40","price":715},{"date":"1397/02/18 13:50","price":710},{"date":"1397/02/18 14:40","price":705},{"date":"1397/02/18 14:50","price":701},{"date":"1397/02/18 15:10","price":702},{"date":"1397/02/18 15:40","price":698},{"date":"1397/02/18 16:20","price":710},{"date":"1397/02/18 16:40","price":704},{"date":"1397/02/18 17:00","price":722},{"date":"1397/02/18 17:20","price":726},{"date":"1397/02/18 17:40","price":727},{"date":"1397/02/18 18:30","price":729},{"date":"1397/02/18 19:20","price":728}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398