کمترین: 
5909
بیشترین: 
6428
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6415
زمان: 
2/18 20:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 18 اردیبهشت 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 18 اردیبهشت 1397 , 6415 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/18 10:20","price":5920},{"date":"1397/02/18 10:40","price":5916},{"date":"1397/02/18 11:10","price":5913},{"date":"1397/02/18 11:40","price":5909},{"date":"1397/02/18 11:50","price":5912},{"date":"1397/02/18 12:10","price":6137},{"date":"1397/02/18 12:20","price":6249},{"date":"1397/02/18 12:40","price":6349},{"date":"1397/02/18 12:50","price":6414},{"date":"1397/02/18 13:10","price":6337},{"date":"1397/02/18 13:20","price":6284},{"date":"1397/02/18 13:40","price":6303},{"date":"1397/02/18 13:50","price":6256},{"date":"1397/02/18 14:10","price":6259},{"date":"1397/02/18 14:20","price":6261},{"date":"1397/02/18 14:40","price":6217},{"date":"1397/02/18 14:50","price":6183},{"date":"1397/02/18 15:10","price":6186},{"date":"1397/02/18 15:20","price":6187},{"date":"1397/02/18 15:40","price":6154},{"date":"1397/02/18 15:50","price":6153},{"date":"1397/02/18 16:00","price":6155},{"date":"1397/02/18 16:20","price":6260},{"date":"1397/02/18 16:40","price":6210},{"date":"1397/02/18 17:00","price":6363},{"date":"1397/02/18 17:20","price":6399},{"date":"1397/02/18 17:40","price":6404},{"date":"1397/02/18 18:00","price":6411},{"date":"1397/02/18 18:20","price":6410},{"date":"1397/02/18 18:30","price":6424},{"date":"1397/02/18 18:50","price":6428},{"date":"1397/02/18 19:00","price":6427},{"date":"1397/02/18 19:10","price":6424},{"date":"1397/02/18 19:20","price":6418},{"date":"1397/02/18 19:30","price":6414},{"date":"1397/02/18 19:50","price":6418},{"date":"1397/02/18 20:00","price":6417},{"date":"1397/02/18 20:10","price":6415}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398