کمترین: 
4161
بیشترین: 
4506
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4476
زمان: 
2/18 20:10
قیمت دلار نیوزیلند امروز 18 اردیبهشت 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 18 اردیبهشت 1397 , 4476 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/18 10:20","price":4161},{"date":"1397/02/18 10:40","price":4163},{"date":"1397/02/18 10:50","price":4162},{"date":"1397/02/18 11:10","price":4163},{"date":"1397/02/18 11:30","price":4161},{"date":"1397/02/18 11:40","price":4162},{"date":"1397/02/18 11:50","price":4161},{"date":"1397/02/18 12:10","price":4319},{"date":"1397/02/18 12:20","price":4392},{"date":"1397/02/18 12:40","price":4463},{"date":"1397/02/18 12:50","price":4506},{"date":"1397/02/18 13:10","price":4449},{"date":"1397/02/18 13:20","price":4402},{"date":"1397/02/18 13:40","price":4414},{"date":"1397/02/18 13:50","price":4381},{"date":"1397/02/18 14:10","price":4384},{"date":"1397/02/18 14:20","price":4382},{"date":"1397/02/18 14:40","price":4348},{"date":"1397/02/18 14:50","price":4323},{"date":"1397/02/18 15:10","price":4324},{"date":"1397/02/18 15:20","price":4320},{"date":"1397/02/18 15:40","price":4305},{"date":"1397/02/18 15:50","price":4304},{"date":"1397/02/18 16:00","price":4303},{"date":"1397/02/18 16:20","price":4377},{"date":"1397/02/18 16:40","price":4341},{"date":"1397/02/18 17:00","price":4447},{"date":"1397/02/18 17:20","price":4473},{"date":"1397/02/18 17:40","price":4474},{"date":"1397/02/18 18:00","price":4473},{"date":"1397/02/18 18:20","price":4474},{"date":"1397/02/18 18:30","price":4480},{"date":"1397/02/18 19:20","price":4475},{"date":"1397/02/18 19:50","price":4473},{"date":"1397/02/18 20:00","price":4479},{"date":"1397/02/18 20:10","price":4476}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398