کمترین: 
1386
بیشترین: 
1508
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1505
زمان: 
2/18 20:00
قیمت لیر ترکیه امروز 18 اردیبهشت 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 18 اردیبهشت 1397 , 1505 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/18 10:20","price":1389},{"date":"1397/02/18 10:40","price":1388},{"date":"1397/02/18 11:10","price":1387},{"date":"1397/02/18 11:40","price":1386},{"date":"1397/02/18 11:50","price":1418},{"date":"1397/02/18 12:10","price":1440},{"date":"1397/02/18 12:20","price":1466},{"date":"1397/02/18 12:40","price":1489},{"date":"1397/02/18 12:50","price":1505},{"date":"1397/02/18 13:10","price":1483},{"date":"1397/02/18 13:20","price":1474},{"date":"1397/02/18 13:40","price":1478},{"date":"1397/02/18 13:50","price":1468},{"date":"1397/02/18 14:20","price":1469},{"date":"1397/02/18 14:40","price":1458},{"date":"1397/02/18 14:50","price":1450},{"date":"1397/02/18 15:10","price":1451},{"date":"1397/02/18 15:20","price":1452},{"date":"1397/02/18 15:40","price":1443},{"date":"1397/02/18 16:00","price":1444},{"date":"1397/02/18 16:20","price":1468},{"date":"1397/02/18 16:40","price":1457},{"date":"1397/02/18 17:00","price":1493},{"date":"1397/02/18 17:20","price":1501},{"date":"1397/02/18 17:40","price":1504},{"date":"1397/02/18 18:30","price":1507},{"date":"1397/02/18 18:50","price":1508},{"date":"1397/02/18 19:10","price":1507},{"date":"1397/02/18 19:20","price":1506},{"date":"1397/02/18 19:30","price":1505},{"date":"1397/02/18 19:50","price":1506},{"date":"1397/02/18 20:00","price":1505}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398