کمترین: 
8039
بیشترین: 
8695
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8683
زمان: 
2/18 20:10
قیمت پوند امروز 18 اردیبهشت 1397
قیمت پونددر تاریخ 18 اردیبهشت 1397 , 8683 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/18 10:20","price":8039},{"date":"1397/02/18 11:10","price":8052},{"date":"1397/02/18 11:30","price":8043},{"date":"1397/02/18 11:40","price":8044},{"date":"1397/02/18 11:50","price":8041},{"date":"1397/02/18 12:10","price":8344},{"date":"1397/02/18 12:20","price":8477},{"date":"1397/02/18 12:40","price":8610},{"date":"1397/02/18 12:50","price":8695},{"date":"1397/02/18 13:10","price":8590},{"date":"1397/02/18 13:20","price":8502},{"date":"1397/02/18 13:40","price":8529},{"date":"1397/02/18 13:50","price":8466},{"date":"1397/02/18 14:10","price":8474},{"date":"1397/02/18 14:20","price":8476},{"date":"1397/02/18 14:40","price":8413},{"date":"1397/02/18 14:50","price":8373},{"date":"1397/02/18 15:10","price":8381},{"date":"1397/02/18 15:20","price":8375},{"date":"1397/02/18 15:40","price":8333},{"date":"1397/02/18 15:50","price":8331},{"date":"1397/02/18 16:00","price":8329},{"date":"1397/02/18 16:20","price":8473},{"date":"1397/02/18 16:40","price":8405},{"date":"1397/02/18 17:00","price":8607},{"date":"1397/02/18 17:20","price":8661},{"date":"1397/02/18 18:00","price":8671},{"date":"1397/02/18 18:30","price":8687},{"date":"1397/02/18 18:50","price":8692},{"date":"1397/02/18 19:00","price":8689},{"date":"1397/02/18 19:10","price":8686},{"date":"1397/02/18 19:20","price":8680},{"date":"1397/02/18 19:30","price":8686},{"date":"1397/02/18 19:50","price":8685},{"date":"1397/02/18 20:00","price":8688},{"date":"1397/02/18 20:10","price":8683}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398