کمترین: 
7062
بیشترین: 
7716
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7625
زمان: 
2/18 20:10
قیمت یورو امروز 18 اردیبهشت 1397
قیمت یورودر تاریخ 18 اردیبهشت 1397 , 7625 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/18 10:20","price":7066},{"date":"1397/02/18 10:40","price":7067},{"date":"1397/02/18 10:50","price":7066},{"date":"1397/02/18 11:10","price":7069},{"date":"1397/02/18 11:30","price":7066},{"date":"1397/02/18 11:40","price":7064},{"date":"1397/02/18 11:50","price":7062},{"date":"1397/02/18 12:10","price":7330},{"date":"1397/02/18 12:20","price":7455},{"date":"1397/02/18 12:40","price":7580},{"date":"1397/02/18 12:50","price":7657},{"date":"1397/02/18 13:10","price":7560},{"date":"1397/02/18 13:20","price":7485},{"date":"1397/02/18 13:40","price":7507},{"date":"1397/02/18 13:50","price":7451},{"date":"1397/02/18 14:10","price":7458},{"date":"1397/02/18 14:20","price":7457},{"date":"1397/02/18 14:40","price":7400},{"date":"1397/02/18 14:50","price":7360},{"date":"1397/02/18 15:10","price":7362},{"date":"1397/02/18 15:20","price":7359},{"date":"1397/02/18 15:40","price":7322},{"date":"1397/02/18 15:50","price":7320},{"date":"1397/02/18 16:00","price":7318},{"date":"1397/02/18 16:20","price":7445},{"date":"1397/02/18 16:40","price":7387},{"date":"1397/02/18 17:00","price":7668},{"date":"1397/02/18 17:20","price":7712},{"date":"1397/02/18 17:40","price":7714},{"date":"1397/02/18 18:00","price":7716},{"date":"1397/02/18 18:20","price":7615},{"date":"1397/02/18 18:30","price":7626},{"date":"1397/02/18 18:50","price":7631},{"date":"1397/02/18 19:00","price":7628},{"date":"1397/02/18 19:10","price":7629},{"date":"1397/02/18 19:20","price":7620},{"date":"1397/02/18 19:30","price":7619},{"date":"1397/02/18 19:50","price":7623},{"date":"1397/02/18 20:00","price":7624},{"date":"1397/02/18 20:10","price":7625}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398