کمترین: 
5694.4
بیشترین: 
5694.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5694.4
زمان: 
2/18 09:40
قیمت پوند امروز 18 اردیبهشت 1397
قیمت پونددر تاریخ 18 اردیبهشت 1397 , 5694.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/18 09:40","price":5694.4}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398