کمترین: 
2.715
بیشترین: 
2.772
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.732
زمان: 
2/18 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 18 اردیبهشت 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 18 اردیبهشت 1397 , 2.732 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/18 00:32","price":2.74},{"date":"1397/02/18 01:00","price":2.736},{"date":"1397/02/18 04:00","price":2.735},{"date":"1397/02/18 04:32","price":2.736},{"date":"1397/02/18 05:08","price":2.735},{"date":"1397/02/18 05:32","price":2.736},{"date":"1397/02/18 06:32","price":2.734},{"date":"1397/02/18 08:00","price":2.736},{"date":"1397/02/18 08:32","price":2.737},{"date":"1397/02/18 09:00","price":2.735},{"date":"1397/02/18 10:00","price":2.736},{"date":"1397/02/18 10:32","price":2.74},{"date":"1397/02/18 11:00","price":2.744},{"date":"1397/02/18 11:32","price":2.747},{"date":"1397/02/18 12:00","price":2.744},{"date":"1397/02/18 12:32","price":2.74},{"date":"1397/02/18 13:00","price":2.744},{"date":"1397/02/18 13:32","price":2.747},{"date":"1397/02/18 14:00","price":2.744},{"date":"1397/02/18 14:32","price":2.755},{"date":"1397/02/18 15:00","price":2.772},{"date":"1397/02/18 15:32","price":2.764},{"date":"1397/02/18 16:32","price":2.761},{"date":"1397/02/18 17:32","price":2.764},{"date":"1397/02/18 18:00","price":2.751},{"date":"1397/02/18 18:32","price":2.745},{"date":"1397/02/18 19:00","price":2.74},{"date":"1397/02/18 19:32","price":2.728},{"date":"1397/02/18 20:00","price":2.716},{"date":"1397/02/18 20:32","price":2.715},{"date":"1397/02/18 21:00","price":2.724},{"date":"1397/02/18 21:32","price":2.72},{"date":"1397/02/18 22:00","price":2.719},{"date":"1397/02/18 22:32","price":2.72},{"date":"1397/02/18 23:00","price":2.727},{"date":"1397/02/18 23:32","price":2.732}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398