کمترین: 
2.0819
بیشترین: 
2.1313
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1198
زمان: 
2/18 23:32
قیمت بنزین امروز 18 اردیبهشت 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 18 اردیبهشت 1397 , 2.1198 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/18 00:32","price":2.1313},{"date":"1397/02/18 01:00","price":2.1195},{"date":"1397/02/18 01:32","price":2.121},{"date":"1397/02/18 02:00","price":2.1205},{"date":"1397/02/18 03:32","price":2.1235},{"date":"1397/02/18 04:00","price":2.122},{"date":"1397/02/18 04:32","price":2.12},{"date":"1397/02/18 05:08","price":2.1205},{"date":"1397/02/18 05:32","price":2.12},{"date":"1397/02/18 06:32","price":2.118},{"date":"1397/02/18 07:32","price":2.1185},{"date":"1397/02/18 08:00","price":2.1165},{"date":"1397/02/18 08:32","price":2.1155},{"date":"1397/02/18 09:00","price":2.1132},{"date":"1397/02/18 09:32","price":2.114},{"date":"1397/02/18 10:00","price":2.1135},{"date":"1397/02/18 11:00","price":2.1155},{"date":"1397/02/18 11:32","price":2.1212},{"date":"1397/02/18 12:00","price":2.1195},{"date":"1397/02/18 12:32","price":2.1169},{"date":"1397/02/18 13:00","price":2.1141},{"date":"1397/02/18 13:32","price":2.1153},{"date":"1397/02/18 14:00","price":2.1176},{"date":"1397/02/18 14:32","price":2.1147},{"date":"1397/02/18 15:00","price":2.1185},{"date":"1397/02/18 15:32","price":2.115},{"date":"1397/02/18 16:00","price":2.1143},{"date":"1397/02/18 16:32","price":2.117},{"date":"1397/02/18 17:00","price":2.1165},{"date":"1397/02/18 17:32","price":2.1277},{"date":"1397/02/18 18:00","price":2.1273},{"date":"1397/02/18 18:32","price":2.13},{"date":"1397/02/18 19:00","price":2.1251},{"date":"1397/02/18 19:32","price":2.1209},{"date":"1397/02/18 20:00","price":2.0841},{"date":"1397/02/18 20:32","price":2.0995},{"date":"1397/02/18 21:00","price":2.101},{"date":"1397/02/18 21:32","price":2.0819},{"date":"1397/02/18 22:00","price":2.0881},{"date":"1397/02/18 22:32","price":2.091},{"date":"1397/02/18 23:00","price":2.1149},{"date":"1397/02/18 23:32","price":2.1198}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398