کمترین: 
648.38
بیشترین: 
666.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
658.13
زمان: 
2/18 23:32
قیمت گازوئیل امروز 18 اردیبهشت 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 18 اردیبهشت 1397 , 658.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/18 00:32","price":666.13},{"date":"1397/02/18 01:00","price":662.5},{"date":"1397/02/18 01:32","price":663.13},{"date":"1397/02/18 02:00","price":663.38},{"date":"1397/02/18 02:32","price":663.25},{"date":"1397/02/18 05:32","price":663.75},{"date":"1397/02/18 06:00","price":664.13},{"date":"1397/02/18 06:32","price":663.5},{"date":"1397/02/18 07:00","price":663.25},{"date":"1397/02/18 07:32","price":663.38},{"date":"1397/02/18 08:00","price":662.88},{"date":"1397/02/18 08:32","price":662.63},{"date":"1397/02/18 09:00","price":661.63},{"date":"1397/02/18 09:32","price":662.25},{"date":"1397/02/18 10:00","price":662},{"date":"1397/02/18 10:32","price":661.88},{"date":"1397/02/18 11:00","price":662.5},{"date":"1397/02/18 11:32","price":664.5},{"date":"1397/02/18 12:00","price":663.63},{"date":"1397/02/18 12:32","price":662.63},{"date":"1397/02/18 13:00","price":662.13},{"date":"1397/02/18 13:32","price":662.63},{"date":"1397/02/18 14:32","price":662.13},{"date":"1397/02/18 15:00","price":662.88},{"date":"1397/02/18 15:32","price":661.88},{"date":"1397/02/18 16:00","price":660.63},{"date":"1397/02/18 16:32","price":658.13},{"date":"1397/02/18 17:00","price":657.88},{"date":"1397/02/18 17:32","price":660.38},{"date":"1397/02/18 18:00","price":661.13},{"date":"1397/02/18 18:32","price":661.63},{"date":"1397/02/18 19:00","price":659.88},{"date":"1397/02/18 19:32","price":659.13},{"date":"1397/02/18 20:00","price":648.38},{"date":"1397/02/18 20:32","price":653.38},{"date":"1397/02/18 21:00","price":653.13},{"date":"1397/02/18 21:32","price":650.13},{"date":"1397/02/18 22:00","price":650.88},{"date":"1397/02/18 22:32","price":651.88},{"date":"1397/02/18 23:00","price":659.63},{"date":"1397/02/18 23:32","price":658.13}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398