کمترین: 
2.1303
بیشترین: 
2.1772
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1671
زمان: 
2/18 23:32
قیمت نفت کوره امروز 18 اردیبهشت 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 18 اردیبهشت 1397 , 2.1671 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/18 00:32","price":2.1771},{"date":"1397/02/18 01:00","price":2.1686},{"date":"1397/02/18 01:32","price":2.1715},{"date":"1397/02/18 02:00","price":2.1696},{"date":"1397/02/18 03:00","price":2.1712},{"date":"1397/02/18 03:32","price":2.1728},{"date":"1397/02/18 04:00","price":2.1715},{"date":"1397/02/18 04:32","price":2.1704},{"date":"1397/02/18 05:08","price":2.1719},{"date":"1397/02/18 05:32","price":2.1722},{"date":"1397/02/18 06:00","price":2.1731},{"date":"1397/02/18 06:32","price":2.1715},{"date":"1397/02/18 07:32","price":2.1712},{"date":"1397/02/18 08:00","price":2.1698},{"date":"1397/02/18 08:32","price":2.1681},{"date":"1397/02/18 09:00","price":2.1656},{"date":"1397/02/18 09:32","price":2.1671},{"date":"1397/02/18 10:00","price":2.1666},{"date":"1397/02/18 10:32","price":2.1673},{"date":"1397/02/18 11:00","price":2.1715},{"date":"1397/02/18 11:32","price":2.1744},{"date":"1397/02/18 12:00","price":2.1713},{"date":"1397/02/18 12:32","price":2.1677},{"date":"1397/02/18 13:00","price":2.1665},{"date":"1397/02/18 13:32","price":2.1666},{"date":"1397/02/18 14:00","price":2.169},{"date":"1397/02/18 14:32","price":2.1668},{"date":"1397/02/18 15:00","price":2.1689},{"date":"1397/02/18 15:32","price":2.1667},{"date":"1397/02/18 16:00","price":2.1604},{"date":"1397/02/18 16:32","price":2.1665},{"date":"1397/02/18 17:00","price":2.1645},{"date":"1397/02/18 17:32","price":2.172},{"date":"1397/02/18 18:00","price":2.1751},{"date":"1397/02/18 18:32","price":2.1772},{"date":"1397/02/18 19:00","price":2.1722},{"date":"1397/02/18 19:32","price":2.1688},{"date":"1397/02/18 20:00","price":2.1303},{"date":"1397/02/18 20:32","price":2.153},{"date":"1397/02/18 21:00","price":2.1493},{"date":"1397/02/18 21:32","price":2.1307},{"date":"1397/02/18 22:00","price":2.1391},{"date":"1397/02/18 22:32","price":2.1484},{"date":"1397/02/18 23:00","price":2.1711},{"date":"1397/02/18 23:32","price":2.1671}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398