کمترین: 
74.09
بیشترین: 
76.01
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
75.43
زمان: 
2/18 23:32
قیمت نفت برنت امروز 18 اردیبهشت 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 18 اردیبهشت 1397 , 75.43 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/18 00:32","price":76.01},{"date":"1397/02/18 01:00","price":75.41},{"date":"1397/02/18 01:32","price":75.53},{"date":"1397/02/18 03:00","price":75.54},{"date":"1397/02/18 03:32","price":75.53},{"date":"1397/02/18 05:32","price":75.59},{"date":"1397/02/18 06:00","price":75.62},{"date":"1397/02/18 06:32","price":75.56},{"date":"1397/02/18 07:32","price":75.6},{"date":"1397/02/18 08:00","price":75.55},{"date":"1397/02/18 08:32","price":75.5},{"date":"1397/02/18 09:00","price":75.4},{"date":"1397/02/18 09:32","price":75.43},{"date":"1397/02/18 10:32","price":75.41},{"date":"1397/02/18 11:00","price":75.5},{"date":"1397/02/18 11:32","price":75.72},{"date":"1397/02/18 12:00","price":75.64},{"date":"1397/02/18 12:32","price":75.48},{"date":"1397/02/18 13:00","price":75.41},{"date":"1397/02/18 13:32","price":75.46},{"date":"1397/02/18 14:00","price":75.5},{"date":"1397/02/18 14:32","price":75.41},{"date":"1397/02/18 15:00","price":75.57},{"date":"1397/02/18 15:32","price":75.44},{"date":"1397/02/18 16:00","price":75.35},{"date":"1397/02/18 16:32","price":75.44},{"date":"1397/02/18 17:00","price":75.43},{"date":"1397/02/18 17:32","price":75.73},{"date":"1397/02/18 18:32","price":75.82},{"date":"1397/02/18 19:00","price":75.53},{"date":"1397/02/18 19:32","price":75.4},{"date":"1397/02/18 20:00","price":74.09},{"date":"1397/02/18 20:32","price":74.78},{"date":"1397/02/18 21:00","price":74.6},{"date":"1397/02/18 21:32","price":74.22},{"date":"1397/02/18 22:00","price":74.31},{"date":"1397/02/18 22:32","price":74.45},{"date":"1397/02/18 23:00","price":75.46},{"date":"1397/02/18 23:32","price":75.43}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398