کمترین: 
68.44
بیشترین: 
70.58
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
69.5
زمان: 
2/18 23:32
قیمت نفت سبک امروز 18 اردیبهشت 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 18 اردیبهشت 1397 , 69.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/18 00:32","price":70.58},{"date":"1397/02/18 01:00","price":69.89},{"date":"1397/02/18 01:32","price":69.98},{"date":"1397/02/18 02:00","price":70},{"date":"1397/02/18 03:32","price":70.15},{"date":"1397/02/18 04:00","price":70.06},{"date":"1397/02/18 04:32","price":70.02},{"date":"1397/02/18 05:08","price":70.03},{"date":"1397/02/18 05:32","price":70.04},{"date":"1397/02/18 06:00","price":70.08},{"date":"1397/02/18 06:32","price":70.03},{"date":"1397/02/18 07:00","price":70.05},{"date":"1397/02/18 07:32","price":70.06},{"date":"1397/02/18 08:00","price":70},{"date":"1397/02/18 08:32","price":69.94},{"date":"1397/02/18 09:00","price":69.85},{"date":"1397/02/18 09:32","price":69.89},{"date":"1397/02/18 10:32","price":69.88},{"date":"1397/02/18 11:00","price":69.97},{"date":"1397/02/18 11:32","price":70.22},{"date":"1397/02/18 12:00","price":70.19},{"date":"1397/02/18 12:32","price":70.05},{"date":"1397/02/18 13:00","price":69.89},{"date":"1397/02/18 13:32","price":69.83},{"date":"1397/02/18 14:00","price":69.89},{"date":"1397/02/18 14:32","price":69.81},{"date":"1397/02/18 15:00","price":69.94},{"date":"1397/02/18 15:32","price":69.84},{"date":"1397/02/18 16:00","price":69.81},{"date":"1397/02/18 16:32","price":69.91},{"date":"1397/02/18 17:00","price":69.97},{"date":"1397/02/18 17:32","price":70.11},{"date":"1397/02/18 18:00","price":70.08},{"date":"1397/02/18 18:32","price":70.11},{"date":"1397/02/18 19:00","price":69.86},{"date":"1397/02/18 19:32","price":69.8},{"date":"1397/02/18 20:00","price":68.44},{"date":"1397/02/18 20:32","price":69.05},{"date":"1397/02/18 21:00","price":68.94},{"date":"1397/02/18 21:32","price":68.56},{"date":"1397/02/18 22:00","price":68.64},{"date":"1397/02/18 22:32","price":68.8},{"date":"1397/02/18 23:00","price":69.69},{"date":"1397/02/18 23:32","price":69.5}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398