کمترین: 
732.01
بیشترین: 
777
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
740
زمان: 
2/18 22:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 18 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 18 اردیبهشت 1397 , 740 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/18 00:00","price":754},{"date":"1397/02/18 01:00","price":757},{"date":"1397/02/18 01:30","price":765.3},{"date":"1397/02/18 02:00","price":765},{"date":"1397/02/18 02:30","price":757.96},{"date":"1397/02/18 03:00","price":752.42},{"date":"1397/02/18 03:30","price":745},{"date":"1397/02/18 04:00","price":746.97},{"date":"1397/02/18 04:30","price":758.73},{"date":"1397/02/18 05:00","price":763.36},{"date":"1397/02/18 05:30","price":765.02},{"date":"1397/02/18 06:00","price":773.68},{"date":"1397/02/18 06:30","price":772},{"date":"1397/02/18 07:00","price":777},{"date":"1397/02/18 09:00","price":773},{"date":"1397/02/18 09:30","price":766.4},{"date":"1397/02/18 10:00","price":761.57},{"date":"1397/02/18 10:30","price":752},{"date":"1397/02/18 11:00","price":752.43},{"date":"1397/02/18 11:30","price":753.88},{"date":"1397/02/18 12:00","price":758.92},{"date":"1397/02/18 12:30","price":763},{"date":"1397/02/18 13:00","price":760},{"date":"1397/02/18 15:00","price":750.76},{"date":"1397/02/18 15:30","price":748.73},{"date":"1397/02/18 16:30","price":735.5},{"date":"1397/02/18 17:00","price":732.01},{"date":"1397/02/18 17:30","price":740},{"date":"1397/02/18 18:00","price":739.47},{"date":"1397/02/18 18:30","price":733},{"date":"1397/02/18 19:00","price":738},{"date":"1397/02/18 19:30","price":734.62},{"date":"1397/02/18 20:30","price":738},{"date":"1397/02/18 21:00","price":736.33},{"date":"1397/02/18 21:30","price":737.4},{"date":"1397/02/18 22:00","price":740.67},{"date":"1397/02/18 22:30","price":740}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398