کمترین: 
9116.3
بیشترین: 
9440
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9170.1
زمان: 
2/18 23:00
قیمت بیت کوین امروز 18 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 18 اردیبهشت 1397 , 9170.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/18 00:00","price":9379},{"date":"1397/02/18 00:30","price":9418.7},{"date":"1397/02/18 01:00","price":9395.3},{"date":"1397/02/18 01:30","price":9401.7},{"date":"1397/02/18 02:00","price":9440},{"date":"1397/02/18 02:30","price":9391.8},{"date":"1397/02/18 03:00","price":9364.9},{"date":"1397/02/18 03:30","price":9302.6},{"date":"1397/02/18 04:00","price":9310},{"date":"1397/02/18 04:30","price":9373.9},{"date":"1397/02/18 05:00","price":9371.2},{"date":"1397/02/18 05:30","price":9368.2},{"date":"1397/02/18 06:00","price":9424.6},{"date":"1397/02/18 06:30","price":9418.1},{"date":"1397/02/18 07:00","price":9420.2},{"date":"1397/02/18 09:00","price":9424.9},{"date":"1397/02/18 09:30","price":9415.4},{"date":"1397/02/18 10:00","price":9373.2},{"date":"1397/02/18 10:30","price":9341},{"date":"1397/02/18 11:00","price":9349.9},{"date":"1397/02/18 11:30","price":9325},{"date":"1397/02/18 12:00","price":9335.3},{"date":"1397/02/18 12:30","price":9346.3},{"date":"1397/02/18 13:00","price":9363.3},{"date":"1397/02/18 15:00","price":9330.1},{"date":"1397/02/18 15:30","price":9298.5},{"date":"1397/02/18 16:00","price":9218.7},{"date":"1397/02/18 17:00","price":9150},{"date":"1397/02/18 17:30","price":9138.8},{"date":"1397/02/18 18:00","price":9144.1},{"date":"1397/02/18 18:30","price":9127.8},{"date":"1397/02/18 19:00","price":9168.5},{"date":"1397/02/18 19:30","price":9133},{"date":"1397/02/18 20:00","price":9138.6},{"date":"1397/02/18 20:30","price":9179},{"date":"1397/02/18 21:00","price":9150.7},{"date":"1397/02/18 21:30","price":9116.3},{"date":"1397/02/18 22:00","price":9162.2},{"date":"1397/02/18 22:30","price":9125},{"date":"1397/02/18 23:00","price":9170.1}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398