کمترین: 
70.99
بیشترین: 
70.99
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70.99
زمان: 
2/17 19:00
قیمت نفت اوپک امروز 17 اردیبهشت 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 17 اردیبهشت 1397 , 70.99 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/17 19:00","price":70.99}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398