کمترین: 
832500
بیشترین: 
918600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
838200
زمان: 
2/17 21:00
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 17 اردیبهشت 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 17 اردیبهشت 1397 , 838200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/17 12:35","price":918600},{"date":"1397/02/17 13:55","price":905400},{"date":"1397/02/17 14:50","price":883300},{"date":"1397/02/17 15:40","price":856800},{"date":"1397/02/17 16:05","price":867800},{"date":"1397/02/17 17:00","price":856800},{"date":"1397/02/17 18:00","price":834700},{"date":"1397/02/17 19:00","price":832500},{"date":"1397/02/17 21:00","price":838200}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399