کمترین: 
8131
بیشترین: 
8612
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8134
زمان: 
2/17 21:00
قیمت پوند امروز 17 اردیبهشت 1397
قیمت پونددر تاریخ 17 اردیبهشت 1397 , 8134 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/17 11:40","price":8612},{"date":"1397/02/17 12:40","price":8540},{"date":"1397/02/17 14:00","price":8480},{"date":"1397/02/17 14:50","price":8363},{"date":"1397/02/17 15:40","price":8230},{"date":"1397/02/17 16:10","price":8294},{"date":"1397/02/17 17:00","price":8239},{"date":"1397/02/17 18:00","price":8248},{"date":"1397/02/17 19:00","price":8131},{"date":"1397/02/17 20:00","price":8138},{"date":"1397/02/17 21:00","price":8134}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398