کمترین: 
11169.5
بیشترین: 
11169.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11169.5
زمان: 
2/17 10:40
قیمت دینار بحرین امروز 17 اردیبهشت 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 17 اردیبهشت 1397 , 11169.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/17 10:40","price":11169.5}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399