کمترین: 
657
بیشترین: 
666.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
666.88
زمان: 
2/17 22:32
قیمت گازوئیل امروز 17 اردیبهشت 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 17 اردیبهشت 1397 , 666.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/17 05:00","price":657.5},{"date":"1397/02/17 05:32","price":657.38},{"date":"1397/02/17 06:00","price":657},{"date":"1397/02/17 08:00","price":657.5},{"date":"1397/02/17 09:00","price":660.25},{"date":"1397/02/17 10:00","price":664.25},{"date":"1397/02/17 11:00","price":663.88},{"date":"1397/02/17 12:00","price":663.13},{"date":"1397/02/17 13:00","price":662.5},{"date":"1397/02/17 14:00","price":662.88},{"date":"1397/02/17 15:00","price":663.13},{"date":"1397/02/17 17:00","price":663.25},{"date":"1397/02/17 18:00","price":663.88},{"date":"1397/02/17 19:00","price":662.38},{"date":"1397/02/17 20:00","price":663.63},{"date":"1397/02/17 21:00","price":666},{"date":"1397/02/17 22:32","price":666.88}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398