کمترین: 
74.88
بیشترین: 
76.15
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
76.15
زمان: 
2/17 22:32
قیمت نفت برنت امروز 17 اردیبهشت 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 17 اردیبهشت 1397 , 76.15 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/17 05:00","price":74.97},{"date":"1397/02/17 06:00","price":74.88},{"date":"1397/02/17 08:00","price":74.93},{"date":"1397/02/17 09:00","price":75.33},{"date":"1397/02/17 10:00","price":75.77},{"date":"1397/02/17 11:00","price":75.67},{"date":"1397/02/17 12:00","price":75.69},{"date":"1397/02/17 13:00","price":75.41},{"date":"1397/02/17 14:00","price":75.5},{"date":"1397/02/17 15:00","price":75.61},{"date":"1397/02/17 16:08","price":75.55},{"date":"1397/02/17 17:00","price":75.61},{"date":"1397/02/17 18:00","price":75.79},{"date":"1397/02/17 19:00","price":75.61},{"date":"1397/02/17 20:00","price":75.77},{"date":"1397/02/17 21:00","price":76.04},{"date":"1397/02/17 22:32","price":76.15}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398