کمترین: 
2.702
بیشترین: 
2.757
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.739
زمان: 
2/17 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 17 اردیبهشت 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 17 اردیبهشت 1397 , 2.739 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/17 03:00","price":2.716},{"date":"1397/02/17 04:00","price":2.718},{"date":"1397/02/17 04:32","price":2.721},{"date":"1397/02/17 05:00","price":2.723},{"date":"1397/02/17 05:32","price":2.725},{"date":"1397/02/17 06:00","price":2.728},{"date":"1397/02/17 08:00","price":2.732},{"date":"1397/02/17 09:00","price":2.728},{"date":"1397/02/17 10:00","price":2.729},{"date":"1397/02/17 12:00","price":2.728},{"date":"1397/02/17 13:00","price":2.718},{"date":"1397/02/17 14:00","price":2.72},{"date":"1397/02/17 15:00","price":2.713},{"date":"1397/02/17 16:08","price":2.702},{"date":"1397/02/17 18:00","price":2.713},{"date":"1397/02/17 19:00","price":2.755},{"date":"1397/02/17 20:00","price":2.757},{"date":"1397/02/17 21:00","price":2.756},{"date":"1397/02/17 22:32","price":2.744},{"date":"1397/02/17 23:32","price":2.739}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398