کمترین: 
2.114
بیشترین: 
2.1364
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1355
زمان: 
2/17 23:32
قیمت بنزین امروز 17 اردیبهشت 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 17 اردیبهشت 1397 , 2.1355 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/17 03:00","price":2.1165},{"date":"1397/02/17 03:32","price":2.116},{"date":"1397/02/17 05:00","price":2.1155},{"date":"1397/02/17 05:32","price":2.1145},{"date":"1397/02/17 06:00","price":2.114},{"date":"1397/02/17 08:00","price":2.115},{"date":"1397/02/17 09:00","price":2.1235},{"date":"1397/02/17 10:00","price":2.1335},{"date":"1397/02/17 11:00","price":2.1325},{"date":"1397/02/17 12:00","price":2.1322},{"date":"1397/02/17 13:00","price":2.1265},{"date":"1397/02/17 14:00","price":2.1295},{"date":"1397/02/17 15:00","price":2.131},{"date":"1397/02/17 16:08","price":2.1295},{"date":"1397/02/17 18:00","price":2.131},{"date":"1397/02/17 19:00","price":2.1297},{"date":"1397/02/17 20:00","price":2.1291},{"date":"1397/02/17 21:00","price":2.1362},{"date":"1397/02/17 22:32","price":2.1364},{"date":"1397/02/17 23:32","price":2.1355}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399