کمترین: 
2.1527
بیشترین: 
2.1837
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1837
زمان: 
2/17 23:32
قیمت نفت کوره امروز 17 اردیبهشت 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 17 اردیبهشت 1397 , 2.1837 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/17 03:00","price":2.1549},{"date":"1397/02/17 03:32","price":2.154},{"date":"1397/02/17 04:00","price":2.1544},{"date":"1397/02/17 04:32","price":2.1546},{"date":"1397/02/17 05:00","price":2.1543},{"date":"1397/02/17 05:32","price":2.1528},{"date":"1397/02/17 06:00","price":2.1527},{"date":"1397/02/17 08:00","price":2.1555},{"date":"1397/02/17 09:00","price":2.1626},{"date":"1397/02/17 10:00","price":2.1709},{"date":"1397/02/17 11:00","price":2.17},{"date":"1397/02/17 12:00","price":2.1713},{"date":"1397/02/17 13:00","price":2.1675},{"date":"1397/02/17 14:00","price":2.1676},{"date":"1397/02/17 15:00","price":2.1699},{"date":"1397/02/17 16:08","price":2.1679},{"date":"1397/02/17 17:00","price":2.1689},{"date":"1397/02/17 18:00","price":2.1705},{"date":"1397/02/17 19:00","price":2.1643},{"date":"1397/02/17 20:00","price":2.1704},{"date":"1397/02/17 21:00","price":2.1808},{"date":"1397/02/17 22:32","price":2.1818},{"date":"1397/02/17 23:32","price":2.1837}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398