کمترین: 
69.73
بیشترین: 
70.64
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70.64
زمان: 
2/17 22:32
قیمت نفت سبک امروز 17 اردیبهشت 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 17 اردیبهشت 1397 , 70.64 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/17 03:00","price":69.83},{"date":"1397/02/17 03:32","price":69.78},{"date":"1397/02/17 04:32","price":69.81},{"date":"1397/02/17 05:32","price":69.79},{"date":"1397/02/17 06:00","price":69.73},{"date":"1397/02/17 08:00","price":69.84},{"date":"1397/02/17 09:00","price":70.22},{"date":"1397/02/17 10:00","price":70.44},{"date":"1397/02/17 11:00","price":70.39},{"date":"1397/02/17 12:00","price":70.44},{"date":"1397/02/17 13:00","price":70.31},{"date":"1397/02/17 14:00","price":70.41},{"date":"1397/02/17 15:00","price":70.5},{"date":"1397/02/17 16:08","price":70.36},{"date":"1397/02/17 17:00","price":70.44},{"date":"1397/02/17 18:00","price":70.58},{"date":"1397/02/17 19:00","price":70.34},{"date":"1397/02/17 20:00","price":70.38},{"date":"1397/02/17 21:00","price":70.47},{"date":"1397/02/17 22:32","price":70.64}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398