کمترین: 
771700
بیشترین: 
774900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
772800
زمان: 
2/17 22:20
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 17 اردیبهشت 1397
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 17 اردیبهشت 1397 , 772800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/17 02:50","price":773100},{"date":"1397/02/17 02:55","price":773300},{"date":"1397/02/17 03:05","price":773400},{"date":"1397/02/17 03:20","price":773200},{"date":"1397/02/17 03:25","price":773300},{"date":"1397/02/17 03:40","price":773400},{"date":"1397/02/17 03:50","price":773200},{"date":"1397/02/17 03:55","price":773100},{"date":"1397/02/17 04:05","price":773200},{"date":"1397/02/17 04:20","price":773000},{"date":"1397/02/17 04:35","price":773100},{"date":"1397/02/17 04:40","price":773200},{"date":"1397/02/17 04:55","price":774200},{"date":"1397/02/17 05:15","price":774300},{"date":"1397/02/17 05:20","price":774200},{"date":"1397/02/17 05:25","price":774300},{"date":"1397/02/17 05:35","price":774900},{"date":"1397/02/17 06:35","price":774700},{"date":"1397/02/17 07:35","price":774600},{"date":"1397/02/17 08:35","price":774900},{"date":"1397/02/17 09:35","price":774500},{"date":"1397/02/17 10:35","price":773700},{"date":"1397/02/17 11:35","price":772200},{"date":"1397/02/17 12:35","price":771900},{"date":"1397/02/17 13:55","price":771700},{"date":"1397/02/17 14:50","price":772400},{"date":"1397/02/17 15:40","price":772900},{"date":"1397/02/17 16:05","price":771900},{"date":"1397/02/17 17:00","price":772100},{"date":"1397/02/17 18:00","price":771700},{"date":"1397/02/17 19:00","price":772100},{"date":"1397/02/17 20:00","price":772500},{"date":"1397/02/17 21:00","price":773000},{"date":"1397/02/17 22:10","price":772500},{"date":"1397/02/17 22:20","price":772800}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398