کمترین: 
764800
بیشترین: 
768000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
765900
زمان: 
2/17 23:20
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 17 اردیبهشت 1397
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 17 اردیبهشت 1397 , 765900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/17 02:40","price":766400},{"date":"1397/02/17 02:50","price":766300},{"date":"1397/02/17 02:55","price":766400},{"date":"1397/02/17 03:05","price":766500},{"date":"1397/02/17 03:20","price":766300},{"date":"1397/02/17 03:25","price":766500},{"date":"1397/02/17 03:50","price":766300},{"date":"1397/02/17 04:05","price":766400},{"date":"1397/02/17 04:20","price":766200},{"date":"1397/02/17 04:25","price":766100},{"date":"1397/02/17 04:35","price":766200},{"date":"1397/02/17 04:40","price":766400},{"date":"1397/02/17 04:55","price":767300},{"date":"1397/02/17 05:15","price":767400},{"date":"1397/02/17 05:35","price":768000},{"date":"1397/02/17 06:35","price":767800},{"date":"1397/02/17 08:35","price":768000},{"date":"1397/02/17 09:35","price":767700},{"date":"1397/02/17 10:35","price":766800},{"date":"1397/02/17 11:35","price":765300},{"date":"1397/02/17 12:35","price":765100},{"date":"1397/02/17 13:55","price":764900},{"date":"1397/02/17 14:50","price":765500},{"date":"1397/02/17 15:40","price":766000},{"date":"1397/02/17 16:05","price":765000},{"date":"1397/02/17 17:00","price":765300},{"date":"1397/02/17 18:00","price":764800},{"date":"1397/02/17 19:00","price":765200},{"date":"1397/02/17 20:00","price":765600},{"date":"1397/02/17 21:00","price":766200},{"date":"1397/02/17 22:10","price":765700},{"date":"1397/02/17 22:20","price":766000},{"date":"1397/02/17 23:20","price":765900}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398