کمترین: 
1312.28
بیشترین: 
1317.76
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1314.15
زمان: 
2/17 23:20
قیمت اونس طلا امروز 17 اردیبهشت 1397
قیمت اونس طلادر تاریخ 17 اردیبهشت 1397 , 1314.15 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/17 02:40","price":1315.03},{"date":"1397/02/17 02:50","price":1314.78},{"date":"1397/02/17 02:55","price":1315.05},{"date":"1397/02/17 03:05","price":1315.24},{"date":"1397/02/17 03:10","price":1315.22},{"date":"1397/02/17 03:20","price":1314.86},{"date":"1397/02/17 03:25","price":1315.11},{"date":"1397/02/17 03:40","price":1315.22},{"date":"1397/02/17 03:50","price":1314.80},{"date":"1397/02/17 03:55","price":1314.74},{"date":"1397/02/17 04:05","price":1314.91},{"date":"1397/02/17 04:10","price":1314.92},{"date":"1397/02/17 04:20","price":1314.62},{"date":"1397/02/17 04:25","price":1314.51},{"date":"1397/02/17 04:35","price":1314.67},{"date":"1397/02/17 04:40","price":1314.92},{"date":"1397/02/17 04:55","price":1316.55},{"date":"1397/02/17 05:05","price":1316.62},{"date":"1397/02/17 05:15","price":1316.68},{"date":"1397/02/17 05:20","price":1316.64},{"date":"1397/02/17 05:25","price":1316.70},{"date":"1397/02/17 05:35","price":1317.76},{"date":"1397/02/17 06:35","price":1317.36},{"date":"1397/02/17 07:35","price":1317.31},{"date":"1397/02/17 08:35","price":1317.74},{"date":"1397/02/17 09:35","price":1317.15},{"date":"1397/02/17 10:35","price":1315.69},{"date":"1397/02/17 11:35","price":1313.12},{"date":"1397/02/17 12:35","price":1312.71},{"date":"1397/02/17 13:55","price":1312.35},{"date":"1397/02/17 14:50","price":1313.53},{"date":"1397/02/17 15:40","price":1314.36},{"date":"1397/02/17 16:05","price":1312.62},{"date":"1397/02/17 17:00","price":1313.06},{"date":"1397/02/17 18:00","price":1312.28},{"date":"1397/02/17 19:00","price":1312.95},{"date":"1397/02/17 20:00","price":1313.62},{"date":"1397/02/17 21:00","price":1314.59},{"date":"1397/02/17 22:10","price":1313.76},{"date":"1397/02/17 22:20","price":1314.24},{"date":"1397/02/17 23:20","price":1314.15}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399