کمترین: 
793000
بیشترین: 
851500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
808000
زمان: 
2/17 22:20
قیمت آبشده نقدی امروز 17 اردیبهشت 1397
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 17 اردیبهشت 1397 , 808000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/17 00:40","price":851500},{"date":"1397/02/17 12:35","price":846000},{"date":"1397/02/17 13:55","price":843000},{"date":"1397/02/17 14:50","price":829000},{"date":"1397/02/17 15:40","price":813000},{"date":"1397/02/17 16:05","price":814000},{"date":"1397/02/17 17:00","price":815200},{"date":"1397/02/17 18:00","price":799000},{"date":"1397/02/17 19:00","price":793000},{"date":"1397/02/17 20:00","price":795000},{"date":"1397/02/17 21:00","price":799000},{"date":"1397/02/17 22:10","price":801000},{"date":"1397/02/17 22:20","price":808000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398