کمترین: 
793500
بیشترین: 
852000
قیمت تقلبی: 
808500
زمان: 
2/17 22:20
قیمت آبشده بنکداری امروز 17 اردیبهشت 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 17 اردیبهشت 1397 , 808500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/17 00:40","price":852000},{"date":"1397/02/17 12:35","price":846500},{"date":"1397/02/17 13:55","price":843500},{"date":"1397/02/17 14:50","price":829500},{"date":"1397/02/17 15:40","price":813500},{"date":"1397/02/17 16:05","price":814500},{"date":"1397/02/17 17:00","price":815700},{"date":"1397/02/17 18:00","price":799500},{"date":"1397/02/17 19:00","price":793500},{"date":"1397/02/17 20:00","price":795500},{"date":"1397/02/17 21:00","price":799500},{"date":"1397/02/17 22:10","price":801500},{"date":"1397/02/17 22:20","price":808500}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398