کمترین: 
794000
بیشترین: 
852500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
809000
زمان: 
2/17 22:20
قیمت آبشده جهانی امروز 17 اردیبهشت 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 17 اردیبهشت 1397 , 809000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/17 00:40","price":852500},{"date":"1397/02/17 12:35","price":847000},{"date":"1397/02/17 13:55","price":844000},{"date":"1397/02/17 14:50","price":830000},{"date":"1397/02/17 15:40","price":814000},{"date":"1397/02/17 16:05","price":815000},{"date":"1397/02/17 17:00","price":816200},{"date":"1397/02/17 18:00","price":800000},{"date":"1397/02/17 19:00","price":794000},{"date":"1397/02/17 20:00","price":796000},{"date":"1397/02/17 21:00","price":800000},{"date":"1397/02/17 22:10","price":802000},{"date":"1397/02/17 22:20","price":809000}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398