کمترین: 
7347
بیشترین: 
7846
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7505
زمان: 
2/16 19:30
قیمت یورو امروز 16 اردیبهشت 1397
قیمت یورودر تاریخ 16 اردیبهشت 1397 , 7505 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/16 13:10","price":7828},{"date":"1397/02/16 13:30","price":7846},{"date":"1397/02/16 14:00","price":7828},{"date":"1397/02/16 14:10","price":7762},{"date":"1397/02/16 14:20","price":7635},{"date":"1397/02/16 14:30","price":7571},{"date":"1397/02/16 14:40","price":7421},{"date":"1397/02/16 14:50","price":7347},{"date":"1397/02/16 15:10","price":7374},{"date":"1397/02/16 15:30","price":7402},{"date":"1397/02/16 17:10","price":7421},{"date":"1397/02/16 17:30","price":7486},{"date":"1397/02/16 18:00","price":7551},{"date":"1397/02/16 18:10","price":7532},{"date":"1397/02/16 18:40","price":7542},{"date":"1397/02/16 19:10","price":7514},{"date":"1397/02/16 19:30","price":7505}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398