کمترین: 
772
بیشترین: 
815
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
789
زمان: 
2/16 19:30
قیمت کرون نروژ امروز 16 اردیبهشت 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 16 اردیبهشت 1397 , 789 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/16 11:30","price":798},{"date":"1397/02/16 12:10","price":801},{"date":"1397/02/16 12:30","price":803},{"date":"1397/02/16 12:40","price":809},{"date":"1397/02/16 12:50","price":808},{"date":"1397/02/16 13:00","price":811},{"date":"1397/02/16 13:10","price":813},{"date":"1397/02/16 13:30","price":815},{"date":"1397/02/16 14:00","price":812},{"date":"1397/02/16 14:10","price":806},{"date":"1397/02/16 14:20","price":801},{"date":"1397/02/16 14:30","price":796},{"date":"1397/02/16 14:40","price":774},{"date":"1397/02/16 14:50","price":772},{"date":"1397/02/16 15:10","price":775},{"date":"1397/02/16 15:30","price":778},{"date":"1397/02/16 17:10","price":780},{"date":"1397/02/16 17:30","price":787},{"date":"1397/02/16 18:00","price":793},{"date":"1397/02/16 18:10","price":792},{"date":"1397/02/16 18:40","price":793},{"date":"1397/02/16 19:10","price":790},{"date":"1397/02/16 19:30","price":789}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398